Stowarzyszenie Pomocy Bliźniego im. brata Krystyna powstało z inicjatywy księdza proboszcza 26 listopada 1992 roku. Obecnie Stowarzyszenie realizuje cele szczegółowe, poprzez następujące działania:

 1. Prowadzenie dwóch jadłodajni dla ubogich wydawanych jest dziennie ok. 350 obiadów dla około 2000 osób rocznie. W posługę tą zaangażowanych jest 11wolontariuszy.
 2. Centrum Charytatywne im. Jana Pawła II, w skład którego wchodzą:
  – Bank Żywności, wydający żywność;
  – Dział Pomocy Rzeczowej, gdzie udzielana jest pomoc rzeczowa [odzież, meble i sprzęt AGD. itp.] – zaangażowanych jest w to 10 wolontariuszy;
  – Sekcja transportu, w której pomaga 4 wolontariuszy.
  Pomoc udzielana jest rodzinom dotkniętym wypadkami losowymi, bezdomnym, bezrobotnym oraz rodzinom wielodzietnym. Z pomocy rzeczowej i żywnościowej korzysta ok. 3000 osób rocznie z obszaru miasta i jego okolicznych miejscowości.
 3. Udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży poprzez prowadzenie 13 świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych, w których są realizowane programy wychowawczo – profilaktyczne [9 świetlic dla dzieci, 3 świetlice młodzieżowe, l świetlica o profilu sportowym, l świetlica dla dzieci romskich]. Aktualnie ze świetlic korzysta około 300 dzieci i młodzieży. Założeniem pracy z dziećmi w świetlicach jest oprócz dostarczenia wiedzy, wyuczenie najważniejszych umiejętności psychologicznych i społecznych, radzenie sobie ze stresem, rozwiązywanie konfliktów, rozpoznawanie nacisków zewnętrznych i przeciwstawianie się im oraz podejmowanie właściwych decyzji, gdzie szukać wsparcia i pomocy. Zespół wolontariuszy zaangażowanych w dzieło to 85 osób. Są to kierownicy i wychowawcy świetlic oraz młodzież ze szkół średnich pomagająca przy odrabianiu lekcji.
  Do zadań świetlic również należy organizowanie wypoczynku, w tym wycieczek obozów, półkolonii letnich i zimowych Dzieci uczęszczające do świetlic mają organizowane kolonie w należącym do Stowarzyszenia Ośrodku Kolonijnym w miejscowości Długie , gm. Strzelce Krajeńskie, województwo lubuskie. Do wszystkich świetlic codziennie dowożony jest obiad [zupa z wkładką lud drugie danie]. Ponadto dzieci otrzymują kanapki, napoje, słodycze, owoce, jogurty.
 4. Prowadzenie profilaktyki i opieki zdrowotnej dla bezdomnych, bezrobotnych i ubogich. Prowadzone są dwie noclegownie dla bezdomnych każda po 20 miejsc noclegowych, które obsługuje dwóch wolontariuszy.
 5. Ośrodek Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym, w skład którego wchodzi Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych od narkotyków, od alkoholu i ich rodzin, oraz Telefon Zaufania „Niebieska Linia”. Są tam prowadzone działania profilaktyczne i pomocowe w obszarze uzależnień i zagrożeń patologią społeczną, w szczególności alkoholizmem i narkomanią. W ubiegłym roku z pomocy psychologiczno – pedagogicznej skorzystało około 600 osób, natomiast z porad udzielanych przez telefon zaufania korzystają dziennie 3-4 osoby.
 6. Tworzenie agend gospodarczych umożliwiających prowadzenie działalności podstawowej poprzez dwa sklepy dobroczynne, w których prowadzeniu pomaga trzech wolontariuszy.
 7. Ośrodek Kolonijno – Wypoczynkowy w miejscowości Długie. Jest to własność Stowarzyszenia. W okresie letnim pracuje tam ok. 30 wolontariuszy.
 8. Biuro Stowarzyszenia, gdzie pracuje 6 wolontariuszy. Tutaj opracowywane są wszystkie programy i wnioski dotyczące pozyskania środków finansowych na działalność Stowarzyszenia oraz rozliczanie dotacji. Działalność agend Stowarzyszenia opiera się obecnie na pracy około 150 wolontariuszy.

W pierwszych latach działalność Stowarzyszenia obejmowała tylko teren parafii.
W załączeniu schemat organizacyjny Stowarzyszenia im. Brata Krystyna przy Parafii Pięciu Męczenników Polskich w Gorzowie Wlkp.

Strona internetowa Stowarzyszenia – link

JADŁODAJNIA nr 1

Pierwszą działalnością Stowarzyszenia im. Brata Krystyna było powołanie 1 marca 1992 roku jadłodajni, którą od początku kieruje Pan Marian Świło. Posiłki są tutaj przygotowywane dla 200 dzieci i 100 osób dorosłych. Jest to szczególne miejsce w historii stowarzyszenia. Gościli w nim wszyscy dotychczasowi biskupi diecezji i obecny Przewodniczący Episkopatu Polski ks. arcybiskup Józef Michalik. Odbywają się tam ważne jubileuszowe spotkania, a także zebrania sprawozdawcze z działalności stowarzyszenia. Kierownik stołówki został uhonorowany za działalność dobroczynną nagrodą w konkursie diecezjalnym „Człowiek – Człowiekowi”.

ŚWIETLICA ŚRODOWISKOWA nr 10

To historycznie pierwsza świetlica środowiskowa spośród trzynastu działających w ramach stowarzyszenia. Powstała w naszej parafii z inicjatywy księdza Władysława.
Któregoś dnia w czasie ogłoszeń duszpasterskich ksiądz proboszcz zapowiedział, że poszukuje wychowawców i młodzież do pracy w świetlicy środowiskowej. Dzięki staraniom księdza i radzie Stowarzyszenia otrzymano lokal i zaczęły się spotkania z dziećmi i młodzieżą. Wspólnie wypracowano program i zadania świetlicy, która miała pomagać rodzinom, a szczególnie dzieciom. Świetlica ma za zadanie wspierać rodziny, w których z różnych przyczyn nastąpiła ich dysfunkcja. Ze świetlicy skorzystało już kilkaset osób.
Dzięki współpracy i pomocy opiekuna duchowego księdza proboszcza uzyskano wszechstronną pomoc, w tym środki na zakup podręczników dla dzieci oraz na wyjazdy wakacyjne. Od początku istnienia świetlicy jej kierownikiem jest Pani Jadwiga Heyser. W swojej relacji z działalności pisze o księdzu Władysławie: „Kiedy przychodzi do naszej świetlicy zawsze ma dla nas dobre słowo i słodkie niespodzianki”. Wśród wolontariuszy zaangażowanych w pracę są emerytowani nauczyciele, młodzież ucząca się w różnych typach szkół, studenci, praktykanci oraz osoby bezrobotne.